نمایش دادن همه 12 نتیجه

سیستم نانو فیلتراسیون (NF)

سیستم اسمز معکوس RO

سیستم اولترا فیلتراسیون (UF)

انواع سپتیک تانک ( بتنی – پلی اتیلنی )

ایمهاف تانک

تصفیه بروش لجن فعال SBR & RBC

چربی گیر ( Oil/Water Separator )

سیستم تصفیه بروش (MBR Membrane Bioreactor Module System )

سختی گیر

سیستم EDI

سیستم های ضدعفوني كننده آب UV-O3-CL2

صافى شنی فشارى Pressure Sand Filter