• طراحى ، ساخت ، اجراى دستگاه هاى اسمز معكوس در ظرفيت هاى مختلف Reverse Osmosis و نانو فيلتراسيون NF
 • طراحى ، ساخت دستگاه هاى حذف ذرات معلق و كلوييدى به روش صافى فشارى،فيلتر ذغالى، UF الترا فيلتراسيون ، MF ميكرو فيلتراسيون
 • طراحى ، ساخت و اجراى دستگاه هاى Electrodeionization) E.D.I)
 • طراحى ، ساخت و ارائه سيستم هاى گندزدايى به روش های کلرزنی ( گازی و مایع ) ،ازن زنی (O3 ) و اشعه ماوراء بنفش(U.V )
 • طراحى ، ساخت و اجراى سيستم هاى رزین های تبادل يونى (سختى گير- ديونايزر)
 • طراحى ، ساخت و اجراى سيستم هاى تصفيه فاضلاب صنعتى و شهرى
 • خدمات آزمايشگاهى در زمينه آزمايشات شيميايى و ميكروبى آب و فاضلاب ، مواد غذایی ، خوراک دام و طیور
 • ارائه خدمات مشاوره اى جهت کلیه امور آب ها و فاضلاب ها
 • طراحى ، ساخت و اجراى خطوط تولید آب معدنی بسته بندی شده و آب آشامیدنی بسته بندی شده
 • طراحى ، ساخت و اجراى خطوط تولید آب مورد مصرف در واحدهای تولیدی نوشیدنیها و لبنیات
 • طراحى ، ساخت و اجراى خطوط تولید آب جهت مصرف در صنایع غذایی مختلف
 • طراحى ، ساخت و اجراى خطوط تولید آب مورد مصرف در صنایع مختلف دارویی و بهداشتی